Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast: Juni 2019.

ALGEMENE VOORWAARDEN vzw POP- EN  ROCK ATELIER  GROOVE#ALL

Bedankt om in te schrijven in onze Vzw Pop- en Rock Atelier.

Om je lessen, maar ook die van de begeleiders, zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal belangrijke zaken vooropgesteld.

Inschrijving: via e-mail naar info@groovehall.be

Bij de inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van je inschrijving.

Foto's, filmpjes of geluidsopnames, genomen tijdens de les of tijdens een concert, mogen NIET gepubliceerd worden op sociale media zonder voorafgaandelijke toestemming van de vzw Groove#All.

Het is belangrijk om het telefoon- of gsm-nummer op te geven waarop we je zeker kunnen bereiken. Dit kan handig zijn om je te verwittigen indien er zich een praktisch probleem, bv. de annulatie van een les, voordoet.

Op het inschrijvingsformulier dien je bij “Bijzonderheden” in te vullen welke lesdagen en lesuren je WEL of NIET schikken. Gelieve deze informatie duidelijk en weloverwogen in te vullen of m.a.w. wees zeker van de dagen en uren die je ons doorgeeft.

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je lesrooster opmaken evenals bepalen bij welke begeleider je les kunt volgen.

Het is niet vanzelfsprekend om een uurrooster samen te stellen voor zo’n groot aantal cursisten. Wij rekenen daarvoor op uw begrip.

Na de inschrijvingsdagen zal je via e-mail bevestiging krijgen i.v.m. je lesdag, het uur, de begeleider en het lokaal.

Gelieve eveneens je e-mailadres correct en duidelijk leesbaar te vermelden.

We versturen belangrijke info per e-mail zoals de kalender van het lesjaar 2019 - 2020, de activiteiten die zullen doorgaan in ons Atelier, info over repetities en concerten, enz.

Formules 

  • Individuele les
  • Samenspel

Prijzen: zie website http://www.groovehall.be 

Lessen

Een individuele les duurt 25 minuten. Kom je te laat, dan verlies je de minuten die je te laat bent zodat de volgende cursist, op zijn normaal uur, kan starten met zijn/haar les. Gelieve eveneens het einduur van de les te respecteren indien je de laatste leerling van de lesdag bent.

Vanaf het moment van je inschrijving en bevestiging van onze kant ben je ertoe verbonden de betaling van je lessen te voldoen. Je staat vanaf dan ingeschreven in ons uurrooster. Kom je niet opdagen, dan blijf je ertoe verbonden de lessen te betalen.

Betaling

De uitnodiging tot betaling gebeurt via e-mail.

Pas nà de betaling van je les(-sen) is je inschrijving definitief!

Vanaf 3 inschrijvingen binnen hetzelfde gezin, krijgt men 10% korting op het totaalbedrag.

Belangrijk!

Indien er tijdens het lesjaar wordt besloten om de lessen stop te zetten, heeft men geen recht op terugbetaling van het resterende saldo door de vzw Groove#All.

Jouw les

Bij aankomst in ons Pop- en Rock Atelier ga je naar je klaslokaal. Wanneer het beginuur van je les aangebroken is, aarzel dan niet om even op de deur te kloppen zodat de begeleider weet dat je er bent. Blijf niet wachten buiten het lokaal want anders zijn dit voor jou verloren lesminuten. Eénmaal in het leslokaal zal de leerkracht je de aanwezigheidslijst laten ondertekenen.

Dit is noodzakelijk om je aanwezigheid te bevestigen maar ook om “Verzekering” te garanderen indien er zich een ongeval zou voordoen.

Samenspel

Als je inschrijft voor de lessen ‘Samenspel’, word je aanwezigheid bij elke les van de groep verwacht.

Dit om de begeleider toe te laten zijn voorbereide lessen tegelijk aan iedereen aan te leren.

Bovendien is je aanwezigheid ook respectvol tegenover de medeleerlingen van je groep.

Afwezigheden cursisten

Tegelijk met de inschrijving ontvang je de data waarop er les gegeven wordt. De weken en de vakanties komen overeen met deze van het schooljaar.

Alle afwezigheden worden aangerekend; je betaalt dus voor elke les.

Indien er zich een ernstige situatie voordoet waardoor je gedurende lange tijd afwezig bent, zal dit samen met het bestuur besproken worden.

Kunnen we erop rekenen dat je je leraar TIJDIG verwittigt indien je niet aanwezig kunt zijn tijdens de les?

Afwezigheden begeleiders

Een begeleider kan ook afwezig zijn door ziekte of overmacht.

In dat geval zullen wij trachten een vervangleerkracht voor jou te voorzien.

Is dit niet mogelijk, dan contacteren we jou om te laten weten dat de les niet doorgaat. Je krijgt dan een vervangingsles op een later tijdstip.

Verzekering

De cursisten worden door de vzw Pop-en Rock Atelier Groove#All gratis verzekerd via een ongevallenverzekering. Deze verzekering vergoedt eigen lichamelijk letsel maar geen stoffelijke schade (schade aan instrumenten en materiaal).

BELANGRIJK!

ORDE EN DISCIPLINE

  • Cursisten dienen zich binnen het Atelier te schikken naar de wensen van de begeleider en/of een bestuurslid.
  • Het is verboden te roken, alcohol en drugs te gebruiken in ons Pop-en Rock Atelier.
  • We rekenen erop dat de lessen niet gestoord worden door ongemotiveerde cursisten.
  • In de gangen moet rust en stilte heersen. Dit uit respect voor alle andere cursisten en begeleiders die aanwezig zijn in het gebouw.
  • Moedwillig berokkende schade aan lokalen, aan instrumenten of aan ander materiaal wordt op kosten van de betrokkene hersteld of vervangen.
  • De klaslokalen dienen netjes gehouden te worden. Gooi je afval in de voorziene vuilbakjes.
  • Laat ook de toiletten proper achter.

LET’S GROOVE#ALL !

Het bestuur

Ik erken kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verbind mij ertoe om deze te respecteren en na te leven.