Vzw Pop- en Rockatelier GROOVE#ALL

Wat kan je allemaal leren? Akoestische en elektrische gitaar, bass, piano/keyboards, drums, zang, ukulele, mondharmonica en samenspel.

Een lesjaar bestaat uit 26 privélessen van elk 25 minuten.
Samenspel bestaat uit 26 lessen van elk 50 minuten.

Samenspel kan je volgen wanneer je al een minimum kennis hebt van je instrument. 
Er worden groepjes gemaakt (bands) waar je onder leiding van een begeleider leert samen spelen op een leuke manier.

De lessen gaan door van 12 september 2020 tot eind mei 2021 in het OC Berkenhof, Beekstraat 25 te 3070 Kortenberg.
Op feestdagen en tijdens schoolvakanties is er geen les. 
Lesdagen zijn: maandag en donderdag van 18u tot 22u, dinsdag van 16u tot 22u, woensdag van 14u tot 22u en zaterdag van 10u00 tot 13u00 en van 13u25 tot 17u00.

Lessenpakket: privé-les : 360 euro. 
Privé-les + samenspel : 360 euro + 150 euro
Alleen samenspel : 280 euro

Inschrijvingsformulier

  

Betaling via overschrijving kan op het rekeningnummer : BE79 0689 0849 2933 (Belfius) van GrooveHall vzw - Beekstraat 25 - 3070 Kortenberg met als mededeling: naam leerling + instrument

 

ALGEMENE VOORWAARDEN vzw POP- EN  ROCK ATELIER  GROOVE#ALL

Bedankt om in te schrijven in onze Vzw Pop- en Rock Atelier.

Om je lessen, maar ook die van de begeleiders, zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal belangrijke zaken vooropgesteld.

Inschrijving: via onze website http://www.groovehall.be

Bij de inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van je inschrijving.

Het is belangrijk om het telefoon- of gsm-nummer op te geven waarop we je zeker kunnen bereiken. Dit kan handig zijn om je te verwittigen indien er zich een praktisch probleem, bv. de annulatie van een les, voordoet.

Op het inschrijvingsformulier dien je bij “Bijzonderheden” in te vullen welke lesdagen en lesuren je WEL of NIET schikken. Gelieve deze informatie duidelijk en weloverwogen in te vullen of m.a.w. wees zeker van de dagen en uren die je ons doorgeeft.

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je lesrooster opmaken evenals bepalen bij welke begeleider je les kunt volgen.

Het is niet vanzelfsprekend om een uurrooster samen te stellen voor zo’n groot aantal cursisten. Wij rekenen daarvoor op uw begrip.

Je inschrijving wordt behandeld volgens datum en uur van ontvangst.

Na de inschrijvingsdagen zal je via e-mail bevestiging krijgen i.v.m. je lesdag, het uur, de begeleider en het lokaal.

Gelieve eveneens je e-mailadres correct en duidelijk leesbaar te vermelden.

We versturen belangrijke info per e-mail zoals de kalender van het lesjaar 2020 - 2021, de activiteiten die georganiseerd worden, info over repetities en concerten, enz.

Formules 

  • Individuele les
  • Samenspel

Prijzen: zie website http://www.groovehall.be 

Betaling

Vanaf het moment van je inschrijving en de bevestiging van onze kant, wordt je lesuur gereserveerd in onze planning en ben je ertoe verbonden de betaling van je lessen te voldoen. Kom je alsnog niet opdagen, dan blijf je ertoe verbonden de lessen te betalen.

De uitnodiging tot betaling gebeurt via e-mail.

Pas nà de betaling van je les(-sen) is je inschrijving definitief!

Vanaf 3 inschrijvingen binnen hetzelfde gezin - enkel voor individuele lessen - wordt 10% korting verleend op het totaalbedrag.

Belangrijk!

Indien er tijdens het jaar wordt besloten om de lessen stop te zetten, heeft men geen recht op terugbetaling van het resterende saldo door de vzw Groove#All.

Individuele lessen

Bij aankomst in ons Pop- en Rock Atelier ga je naar je klaslokaal.

Wanneer het beginuur van je les aangebroken is, aarzel dan niet om even op de deur te kloppen zodat de begeleider weet dat je er bent.

Een individuele les duurt 25 minuten.

Blijf niet wachten buiten het lokaal want anders zijn dit voor jou verloren lesminuten.

Kom je te laat, dan verlies je eveneens de minuten die je te laat bent zodat de volgende cursist, op zijn normaal uur, kan starten met zijn/haar les. Gelieve eveneens het einduur van de les te respecteren, ook indien je de laatste leerling van de lesdag bent.

Eénmaal in het leslokaal zal de leerkracht je de aanwezigheidslijst laten ondertekenen.

Dit is noodzakelijk om je aanwezigheid te bevestigen maar ook om “Verzekering” te garanderen indien er zich een ongeval zou voordoen.

Onze ervaring leert ons dat de lessen minder constructief verlopen, cursisten sneller afgeleid worden en minder zichzelf zijn wanneer er naast leerkracht en cursist nog andere personen in het lokaal aanwezig zijn.

Om de lessen kwalitatief optimaal te garanderen, te vermijden dat deze onnodig worden onderbroken of gestoord, vragen we bijgevolg aan familie, vrienden of kennissen die de cursist vergezellen, om buiten het leslokaal te wachten.

Een bijkomende reden hiervoor is dat we in het verleden meermaals werden geconfronteerd met derden die zonder toestemming audio- en/of video-opnames maakten.

Onze leraars zullen voortaan enkel in uitzonderlijke gevallen toestemming geven aan derden om de les bij te wonen.

Samenspel

Als je inschrijft voor de lessen ‘Samenspel’, word je aanwezigheid bij elke les van de groep verwacht.

Dit om de begeleider toe te laten zijn voorbereide lessen tegelijk aan iedereen aan te leren.

Bovendien is je aanwezigheid ook respectvol tegenover de medeleerlingen van je groep.

Afwezigheden cursisten

Samen met je inschrijving ontvang je de data waarop er les gegeven wordt.

De voorziene lesweken en vakantieperiodes lopen gelijk met deze van het schooljaar.

Bij onvoorziene afwezigheid, ook bij ziekte, wordt de les steeds aangerekend.

Op uitdrukkelijk verzoek van onze leraars vragen wij om bij ziekte of ziektesymptomen eerst thuis uit te zieken alvorens naar de les te komen. Regelmatig worden wij geconfronteerd met cursisten die wegens ziekte thuisblijven van school maar anderzijds wel naar de muziekles komen.

Wij rekenen hiervoor op het gezond verstand en op de verantwoordelijkheidszin van cursist en ouder, zeker met het oog op de huidige toestand omtrent het coronavirus.

Indien er zich een ernstige situatie voordoet waardoor je gedurende lange tijd afwezig bent, zal dit samen met het bestuur besproken worden.

We rekenen erop dat je je leraar TIJDIG verwittigt indien je niet aanwezig kunt zijn tijdens de les.

Afwezigheden begeleiders

Bij afwezigheid van de leraar zal je tijdig worden verwittigd dat de les niet doorgaat.

Je hebt dan recht op een inhaalles tijdens de daarvoor voorziene inhaalweken (zie kalender).

Bij langdurige afwezigheid van je leraar vanwege ziekte of overmacht zullen wij trachten een vervangleerkracht te voorzien.

Concerten en activiteiten

De optredens zijn voor veel cursisten een hoogtepunt en een bekroning voor alle geleverde inspanningen en inzet doorheen het schooljaar.

Deelname aan deze concerten is niet verplicht maar wordt wel aangemoedigd.

Diegenen die toezeggen om deel te nemen aan onze activiteiten en/of concerten, worden ook geacht dit daadwerkelijk te doen.

De voorbije jaren viel het meermaals voor dat cursisten ons pas enkele dagen voor repetitie of concert verwittigden niet te zullen deelnemen wegens redenen die ruim op voorhand konden worden voorzien.

Wees je ervan bewust dat dergelijke last-minute verwittiging de planning en organisatie, zowel voor repetities als concert, danig bemoeilijkt en in de war stuurt. Ook je medemuzikanten ondervinden hierdoor hinder.

Voor situaties van overmacht hebben wij uiteraard alle respect.

Verzekering

De cursisten worden door de vzw Pop-en Rock Atelier Groove#All gratis verzekerd via een ongevallenverzekering. Deze verzekering vergoedt eigen lichamelijk letsel maar geen stoffelijke schade (schade aan instrumenten en materiaal).

BELANGRIJK!

PRIVACY

Foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames, genomen tijdens de les of tijdens een concert, mogen NIET gepubliceerd en/of verspreid worden op sociale media, via internet of andere platformen zonder voorafgaandelijke toestemming van de vzw Groove#All. 

Foto's, audio- en video-opnames tijdens de lessen zijn enkel toegelaten mits medeweten, in samenspraak en na uitdrukkelijke toelating van de leraar.

ORDE EN DISCIPLINE

  • Cursisten dienen zich binnen het Atelier te schikken naar de wensen van de begeleider en/of een bestuurslid.
  • Het is verboden te roken, alcohol en drugs te gebruiken in ons Pop- en Rock Atelier.
  • We rekenen erop dat de lessen niet gestoord worden door ongemotiveerde cursisten.
  • In de gangen moet rust en stilte heersen. Dit uit respect voor alle andere cursisten en begeleiders die aanwezig zijn in het gebouw.
  • Moedwillig berokkende schade aan lokalen, aan instrumenten of aan ander materiaal wordt op kosten van de betrokkene hersteld of vervangen.
  • De klaslokalen dienen netjes gehouden te worden. Gooi je afval in de voorziene vuilbakjes.
  • Laat ook de toiletten proper achter.

LET’S GROOVE#ALL !

Het bestuur

Ik erken kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verbind mij ertoe om deze te respecteren en na te leven.

Voor verdere vragen en info: mail naar info@groovehall.be

Met dank aan onze sponsors